Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Projekty

Twarze polskiej radykalizacji

„Twarze polskiej radykalizacji” to publikacja, w której prezentujemy pierwsze tak głębokie badania społeczne problemu radykalizacji politycznej w Polsce, a także analizujemy te wyniki i proponujemy rozwiązania, które mogą wzmacniać w […]

Więcej

Analiza „Inny pomysł na demokrację”

Publikujemy analizę Jakuba Wygnańskiego, wydaną przez Laboratorium „Więzi”, Komitet Dialogu Społecznego KIG i Fundację Stocznia. Autor diagnozuje wyzwanie, przed jakimi stoją polska demokracje i polskie społeczeństwo, a także proponuje praktyczne […]

Więcej

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi

Prezentujemy raport na temat godzenia życia zawodowego z długoterminowymi obowiązkami opiekuńczymi wobec bliskich, przygotowany przez dr Rafała Bakalarczyka we współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacją Zaczyn.

Więcej

Kanon wolnych Polaków

„Kanon wolnych Polaków“ to cykl warsztatów historycznych, które ma łączyć przeszłość i teraźniejszość, a także zachęcać Polaków do rozmowy na temat historii małej i dużej. Przez rozmowę o najnowszej historii Polski chcemy zrozumieć, jak decyzje milionów ludzi kształtowały – i wciąż kształtują – historię polskiej wolności.

Koordynatorzy projektu: Bartosz Bartosik

Więcej

Małżeństwo: reaktywacja

Raport Laboratorium „Więzi” z 2009 r. świeżym językiem przedstawia małżeństwo jako radykalną bliskość dwóch radykalnie odmiennych osób: kobiety i mężczyzny. Dowodzą, że choć małżeństwo jest sprawą bardzo osobistą, to jednak nie jest sprawą tylko prywatną. Przekonują, że, paradoksalnie, dopiero teraz – w świecie po rewolucji seksualnej, po emancypacji i wyzwoleniu kobiet – łatwiej będzie odkryć prawdziwy sens tej zupełnie wyjątkowej wspólnoty, jaką jest małżeństwo.

Więcej

Strażnicy pamięci

Raport Laboratorium „Więzi” z grudnia 2011 r. pre­zen­tu­je­ syl­wet­ki lu­dzi, któ­rzy w lo­kal­nych spo­łecz­no­ściach dzia­ła­ją na rzecz pa­mię­ci o ży­dow­skiej prze­szło­ści swo­ich mia­ste­czek – po­rząd­ku­ją sta­re ży­dow­skie cmen­ta­rze, two­rzą fun­da­cje, or­ga­ni­zu­ją wy­kła­dy i na wie­le in­nych spo­so­bów kul­ty­wu­ją pa­mięć o ży­dow­skich są­sia­dach. Świa­do­mie po­mi­ja­my tu dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne w wiel­kich mia­stach jak War­sza­wa, Kra­ków, Łódź, Ka­to­wi­ce, Wro­cław czy Po­znań.

Więcej

Akademia miasta i państwa

Akademia Miasta i Państwa to projekt edukacyjny dla osób zainteresowanych sprawami publicznymi. Misją AMiP jest wspieranie i promowanie dialogu społecznego poprzez rozwój kompetencji jego uczestników. Program Akademii przygotowany przez znakomitych ekspertów w swoich dziedzinach poruszał będzie tematy związane między innymi z finansami publicznymi, dialogiem społecznym, funkcjonowaniem rynków czy komunikacją z obywatelami.

Koordynatorzy projektu: Zbigniew Derdziuk

Więcej

Pogoda dla populistów

Żyjemy w czasach dobrych dla populistów. Dlaczego populiści odnoszą dziś sukcesy? Jak skutecznie odpowiedzieć na populistyczne tendencje w polityce? Czy liberalna demokracja zdoła się obronić? Czy współczesny populizm jest tylko prawicowy? Czy populizm to zjawisko wyłącznie negatywne? Populizm to problem ogólnoświatowy. W kwartalniku „Więź” nr 1/2018 piszą o nim autorzy z Austrii, Holandii, Niemiec, Serbii, Włoch i Polski. W tym miejscu przedstawiać będziemy Państwu stopniowo kolejne teksty analizujące współczesne populizmy.

Więcej

Zarządzanie według wartości

W projekcie „Zarządzanie według wartości”, wraz ze specjalistami z zakresu etyki, zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu i badań społecznych, chcemy przenosić wartości personalistyczne na grunt biznesowy. Wierzymy, że wiąże się to z korzyściami dla nas samych, naszych współpracowników i podwładnych oraz z rozwojem firm i organizacji. Etyczne i zrównoważone podejście do przedsiębiorczości, osadzone w szacunku do człowieka i środowiska, w perspektywie długofalowej pozwala firmom na minimalizowanie ryzyk i rozwój biznesu.

Koordynatorzy projektu: Aleksandra Miecznikowska

Więcej

Korzenie

Korzenie to edukacyjny projekt Laboratorium „Więzi” skierowany do księży, seminarzystów i katechetów, pogłębiający wiedzę o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie.

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Magdziak-Miszewska

Więcej