Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Opiekun merytoryczny projektu:

dr Rafał Bakalarczyk

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi

Godzenie życia zawodowego z długoterminowymi obowiązkami opiekuńczymi wobec bliskich to nie lada wyzwanie dla wielu  pracujących lub poszukujących pracy. Bliscy mogą wymagać opieki długoterminowej i regularnego wsparcia w związku ze znaczną niepełnosprawnością, ciężką lub przewlekłą chorobą, kryzysem zdrowia psychicznego czy podeszłym wiekiem. Często osoby
udzielające opieki czują się osamotnione, a zobowiązania opiekuńcze mogą albo wyłączać je z aktywności zawodowej albo sprawiać, że jest ona jeszcze bardziej obciążająca i trudniejsza do udźwignięcia.

Dlatego też należy myśleć o wypracowywaniu i popularyzowaniu rozwiązań i praktyk, które pomagałyby godzić pracę zarobkową z opieką długoterminową. Tym bardziej że wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa potrzeby opiekuńcze będą
coraz większe, a wraz z nimi wzrośnie potencjalne „obciążenie” ich zaspokajaniem pokoleń w wieku produkcyjnym. To zatem także wyzwanie dla rynku pracy i gospodarki, z perspektywy których ważne jest, by nie tracić potencjału osób zdolnych i skłonnych do pracy. Niemożność pogodzenia aspiracji zawodowych z koniecznością długotrwałej opieki nad bliskimi może być źródłem wypychania tych
ludzi poza sferę zatrudnienia i ogromnym marnotrawstwem ich możliwości i doświadczenia zawodowego.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

W związku z tym problematyka ta powinna stać się przedmiotem namysłu, dyskusji i działań nie tylko instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą opieką długoterminową, ale także tych zajmujących się sferą stosunków pracy, a więc na przykład organizacji związków zawodowych czy pracodawców. Celem niniejszego opracowania będzie dokładniejsze zdiagnozowanie i opisanie powyższych problemów oraz wyprowadzenie na tej podstawie wstępnych rekomendacji dla podmiotów polityki publicznej oraz dialogu społecznego różnych szczebli.

Analiza będzie opierać się na wiedzy płynącej ze statystyk polskich i międzynarodowych, z obowiązujących aktów prawnych i dokumentów publicznych oraz z opracowań i badań naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Raport nie jest owocem własnych badań empirycznych, choć autor (ponoszący indywidualną odpowiedzialność za prezentowane tu treści) żywi nadzieję, że przeprowadzona analiza może być też źródłem inspiracji do podjęcia dalszych badań we wskazanym zakresie.

Raport można pobrać pod tym adresem.