Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Regulaminy

Regulamin serwisu Więź.pl określa m.in. zasady korzystania z serwisu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów w księgarni internetowej, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących serwisu, jesteśmy do dyspozycji pod adresem ksiegarnia@wiez.pl.
Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Towarzystwa “Więź” znajduje się poniżej.


Regulamin serwisu internetowego Więź.pl i księgarni internetowej

§ 1
Definicje

Wesprzyj Więź.pl

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wiez.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wiez.pl/wydawnictwo/regulamin/
 5. Administrator – Stowarzyszenie „Towarzystwo Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII wydział KRS, NIP: 526-025-17-76, KRS: 0000119537.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż produktów fizycznych i cyfrowych opisanych na stronach Serwisu, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne. 
 2. Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Serwisu.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie Administratorowi. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Administrator będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu. 
 5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach produktach związanych z Serwisem. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera oraz zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie Administratorowi.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom również możliwość dodawania komentarzy w Serwisie. 
 7. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ksiegarnia@wiez.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratorowi, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 5
Zamówienie

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie. 
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Użytkownika produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. 
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Administratorem umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Użytkownikiem a Administratorem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  2. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 
 6. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie otrzyma e-mailem informację z instrukcją, jak dokonać płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy. 
 7. Użytkownik ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzenia zmian Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Administrator poinformuje o tym Użytkownika i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Użytkownika aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Użytkownik nie akceptuje skutków zmiany, Użytkownik ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. 
 8. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 6
Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia. 
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Użytkownik, chyba że Administrator wskaże inaczej. 
 3. Administrator ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika.
 4. Operatorem płatności jest PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327, numer NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.
 5. Dostępna jest również opcja płatności za pomocą serwisu PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ,R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 6. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem, chyba że Użytkownik wyrazi w formularzu zamówienia chęć otrzymania faktury w wersji elektronicznej albo przedmiotem zamówienia są treści cyfrowe w przypadku których faktura zawsze wysyłana jest w wersji elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę, akceptując Regulamin. W przypadku wystawienia paragonu (sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie zgłosiły żądania wystawienia faktury) zostanie on wysłany pocztą tradycyjną (jeżeli zamówienie dotyczy produktu fizycznego) lub wydany w miejscu sprzedaży, a jeżeli nie będzie to możliwe, udostępniony w biurze Administratora, o czym Użytkownik zostanie poinformowany (jeżeli zamówienie dotyczy treści cyfrowych). 

§ 7
Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Użytkownika oraz nadaniu przesyłki do Użytkownika zgodnie z wybraną przez Użytkownika formą dostawy zamówienia. 
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Użytkownika (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Administratora dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. 
 4. Jeżeli Użytkownik zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym Administratora terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Administrator może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 8
Treści cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. 

§ 9
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://wiez.pl/wp-content/uploads/2020/11/WIE_Z_-Formularz-odstapienia-od-umowy-OK-popr.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny

§ 10
Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, 
  2. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
  3. publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, 
  4. korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania, 
  6. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem, 
  7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Serwisu, Administrator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika. 

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Użytkownik nie zawiera z Administratorem umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona. 
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. żądać obniżenia ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://wiez.pl/wp-content/uploads/2020/11/WIE_Z_-Formularz-reklamacyjny-OK.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 7. Konsument może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 8. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Administratora za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  6. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, z wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz z wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. Google AdSense,
  3. HotJar,
  4. cookies serwisów społecznościowych,
  5. YouTube.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.wiez.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z Serwisu ODR, który dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu  jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2020 roku.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Towarzystwa “Więź”

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Towarzystwa Więź z siedzibą w Warszawie (00-074), ul. Trębacka 3, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – numer KRS 119537, NIP: 526-025-17-76, Regon: 012616281 (dalej Towarzystwo).

2. Strona internetowa https://wiez.pl jest administrowana przez Towarzystwo Więź.

3. Osobą uiszczającą darowiznę mogą być: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej Darczyńca).

4. Darowiznę można przekazać:

 1. przelewem na rachunki bankowe Towarzystwa, w tytule wpisując „darowizna na rzecz działalności statutowej”.
 2. przez płatność elektroniczną za pośrednictwem usługi Przelewy24.

§ 2
Przekazywanie darowizn drogą elektroniczną

1. Płatności elektroniczne są obsługiwane za pośrednictwem usługi Przelewy24, prowadzonej przez operatora płatności PayPro SA – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

2. Darowiznę można przekazać przez płatność elektroniczną z użyciem form płatności aktualnie udostępnionych przez Przelewy24.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

4. Przekazane darowizny zostaną przeznaczone na działalność prowadzoną przez Towarzystwo Więź zgodnie ze statutem Towarzystwa.

5. Darowizny nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

7. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę.

8. W celu przekazania darowizny online należy na stronie https://wiez.pl wybrać odpowiednią wysokość darowizny, by zostać przekierowanym do serwisu Przelewy24.

9. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamacje dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli przekazana przez nich darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowana niezgodnie z Regulaminem Współpracy z Przelewy24 dostępnym tu.

§ 3
Dane osobowe Darczyńców

1. Więź zapewnia ochronę danych osobowych Darczyńców zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Towarzystwo Więź.  Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest serwis Przelewy24.

2. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, oraz w celu budowania relacji z Darczyńcami poprzez przekazywanie podziękowań. Imię i nazwisko Darczyńcy zostanie wymienione na łamach kwartalnika „Więź”, w sekcji „Podziękowania dla Przyjaciół”. W razie chęci zachowania anonimowości, prosimy o informację na adres: online@wiez.pl.

3. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w stopce strony  www.wiez.pl.

Wesprzyj Więź

2. Towarzystwo może zmienić Regulamin bez podania przyczyn i w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres online@wiez.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Towarzystwa Więź.