Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Damian Mrugalski OP, „Więź” 2006, nr 6

Nie można przemawiać do współczesnego człowieka niezrozumiałym dziś językiem klasycznej (scholastycznej) teologii. Teologia dogmatyczna stoi przed bardzo poważnym wyzwaniem, by nie tylko rekonstruować i analizować poszczególne tezy dogmatyczne, lecz także wykładać swój przedmiot w sposób jasny (to znaczy uwzględniający sytuację współczesnego odbiorcy), skłaniając przy tym do samodzielnej refleksji dzisiejszego adepta teologii. (…)

Próbę zmierzenia się z tym właśnie wyzwaniem podjęli autorzy pierwszego tomu „Dogmatyki”. (…)

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Podręcznik wydany przez Bibliotekę „Więzi” – zgodnie z intencją jego redaktorów: Elżbiety Adamiak, ks. Andrzeja Czai i Józefa Maciejewskiego – ma być dziełem nowoczesnym, uwzględniającym współczesny stan badań teologicznych, a zarazem napisanym w miarę prostym i zrozumiałym dla współczesnego czytelnika językiem. Czy autorzy pierwszego tomu poradzili sobie z tym zadaniem? (…)

„Wprowadzenie do teologii dogmatycznej” zostało wzbogacone o teksty źródłowe dotyczące rozumienia pojęcia teologii, przy czym – co niezwykle cenne – nie tylko autorów katolickich, ale również prawosławnych i protestanckich. Ich lektura pozwala studentowi skonfrontować własne refleksje na temat tego, czym jest teologia, z poglądami wielkich teologów różnych epok i wyznań chrześcijańskich. Podręcznik „Więzi” nie jest zatem dogmatyczny w negatywnym rozumieniu tego słowa. Nie przedstawia jedynej prawdziwej wykładni tego, czym powinna być dogmatyka katolicka, lecz dając czytelnikowi metodyczne „narzędzia” do jej uprawiania, otwiera przed nim szeroki horyzont pluralizmu teologicznego, co skłania do podejmowania wciąż na nowo związanych z nią zagadnień. (…)

Jestem przekonany, że seria podręczników „z muszelką” może się stać źródłem inspiracji do odważnego stawiania pytań i poszukiwania właśnie na gruncie dogmatyki rozwiązań problemów nurtujących współczesnego człowieka. Może też przyczynić się do odnowy sposobu wykładania teologii na polskich uczelniach.