Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Hanna Suchocka: W obronie państwa prawa potrzebny jest głos Kościoła

Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą podczas Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w Rzymie 16 października 2018 r. M. Mazur / BP KEP

W obliczu kwestionowania wartości, jakie stały u podstaw mozolnie odbudowywanego po 1989 roku państwa prawa, oczekiwany jest głos Kościoła. Paradoksalnie, mimo jego dzisiejszej krytyki, to oczekiwanie jest wyrazem zaufania do instytucji, która potrafiłaby to wzburzone morze uspokoić – powiedziała była premier Hanna Suchocka podczas konferencji „Podzwonne dla rozdziału Kościoła i państwa?” w środę w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się m.in., czy Kościół i ludzie wierzący powinni brać udział w debacie publicznej, także w jej politycznym wymiarze – jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakich granicach. Postawiono także pytanie, czy formuła niezależnych i autonomicznych wspólnot Kościoła i państwa – współpracujących ze sobą – „nie staje się już anachronizmem, a jeśli nie, to czy trzeba ją redefiniować?”.

Suchocka odpowiada krytykom konkordatu i mówi o oczekiwaniach wobec Kościoła

Prof. Hanna Suchocka, była premier i była ambasador przy Stolicy Apostolskiej wyraziła ubolewanie, że tym, co przeszkadza w dyskusji o Kościele, jest silne upolitycznienie i emocjonalne nastawienie do tego tematu. W takiej sytuacji, gdy dominują stereotypy, trudno się przebić z jakimikolwiek racjonalnymi argumentami.

Wesprzyj Więź.pl

Była premier skrytykowała dwie skrajne postawy, które obecnie dominują w dyskursie na temat roli Kościoła w społeczeństwie. Z jednej strony jest to błędne utożsamianie Kościoła i wiernych z jedną opcją polityczną, z drugiej – wciąż obecny antyklerykalizm, wspominający o „państwie wyznaniowym”, potrzebie wypowiedzenia konkordatu, opisujący duchowieństwo wyłącznie w negatywny sposób.

Prof. Suchocka przypomniała okoliczności, w jakich 25 lat temu trwały prace nad konkordatem, w tym obawy, jakie pojawiały się w trakcie konstruowania zawartych potem w tekście sformułowań. Wiadomo było np., że nie można po prostu odtworzyć modelu wzajemnych relacji zapisanego w konkordacie przedwojennym, gdyż powstał on w warunkach przed Soborem Watykańskim II. Unikano też słowa „rozdział”, gdyż nosiło ze sobą negatywne skojarzenia z poprzednim systemem, w którym Kościół traktowany był wrogo.

Odpowiadając krytykom konkordatu ze strony lewicowej i antyklerykalnej, twierdzącym, że usytuował on Polskę w „epoce średniowiecza”, była premier przypomniała, że umowa ta była potwierdzeniem naszej przynależności do europejskiej cywilizacji wartości. Stwierdzono przecież w konkordacie, że obie podpisujące go strony zobowiązują się kierować „powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka, podstawowych swobód oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych”. – To są sformułowania zawarte explicite w konkordacie. One nas osadzają w cywilizacji europejskiej kultury prawnej – dodała prof. Suchocka.

Jej zdaniem konieczne jest dziś dokładniejsze określenie w debacie publicznej tego, co w wielu dokumentach prawnych i w dyskusji nad respektowaniem konstytucji nazywa się dobrem wspólnym. Z tego bowiem niedookreślenia wynika obecny kryzys i podziały w polskim społeczeństwie. – Ta kategoria dziś jest niestety tylko sloganem, a przecież jest ona dynamiczna, obejmuje inne jej rozumienie w różnym czasie i w różnych kontekstach życia publicznego. Obecnie jest redukowana do zaspokajania dobra partyjnego. To oczywiście jest sprzeczne z duchem posoborowym, gdyż jest wykluczające. Wyklucza np. tych, którzy są katolikami, a nie utożsamiają się z daną jedną partią polityczną – mówiła była ambasador przy Stolicy Apostolskiej.

Inną kluczową według niej kategorią wymagającą sprecyzowania jest „państwo prawa”. – Gdy przygotowany był konkordat, nie zakładaliśmy, że ta kategoria może zostać zakwestionowana – stwierdziła z ubolewaniem prof. Suchocka. Jej zdaniem, przy obecnym sporze politycznym w kraju i w obliczu kwestionowania wartości, jakie stały u podstaw mozolnie odbudowywanego po 1989 roku państwa prawa, oczekiwany jest głos Kościoła. – Paradoksalnie, mimo takiej krytyki Kościoła, spowodowanej ostatnio pewnym filmem, to oczekiwanie jest bardzo silne jako wyraz zaufania do Kościoła jako instytucji, która potrafiłaby to wzburzone morze uspokoić – powiedziała Suchocka.

O. Zięba: Polskę czeka wojna religijna

Dominikanin o. Maciej Zięba stwierdził, że odczuwa głęboki pesymizm w sprawie obecnego postrzegania relacji między państwem a Kościołem w Polsce. Wskazał m.in. na tabloidyzację debaty publicznej, który to problem dotyczy także Kościoła, a wyrażany jest przez publicystów, polityków, ludzi kultury. Z jednej strony wskazał na „katolickiego publicystę krytykującego ofiary pedofilii w jednej ze stacji telewizyjnych”, a z drugiej „reżysera głośnego ostatnio filmu o duchowieństwie”. Dominikanin wyraził ubolewanie, że język tej debaty radykalizuje się i „przypomina nawet czasy stalinowskie”. – Zaczynają dominować ekstremalne poglądy, które polaryzują debatę, a to działa na jej niekorzyść – powiedział duchowny.

Jako przykład podał wiązanie religijności z niektórymi postawami ideowymi i politycznymi według zasady, że „dobry katolik to taki, który jest jednocześnie monarchistą i antysemitą”. Zdaniem o. Zięby ta triada zaczęła dominować w życiu publicznym, i jest to niebezpieczne. W opinii dominikanina konieczna jest redefinicja obecności religii w życiu publicznym. Trzeba przypomnieć, że można się z kimś nie zgadzać, ale nie można mu odbierać prawa do wyrażania bliskich mu poglądów. To samo dotyczy także tych, którzy chcieliby wyrugować religię z życia publicznego. Jego zdaniem Polskę czeka wojna religijna, która niestety podzieli obywateli na wiele lat.

George Weigel: Jan Paweł II chciał Kościoła, który proponuje

Amerykański publicysta katolicki George Weigel przedstawił kilka zasadniczych idei dotyczących stanu demokracji w XXI wieku w świecie, jednocześnie sytuując w tym katalogu Kościół katolicki. Wymienił m.in. ideę wolnego społeczeństwa, wolności jako takiej, kondycji cywilizacyjnej Europy Zachodniej, pamięć historyczną, pluralizm, patriotyzm przeciwstawiony nacjonalizmowi oraz „obecny publicznie Kościół w wolnym społeczeństwie”.

Zdaniem Weigla europejski katolicyzm był przez długi czas wykorzystywany do ustanawiania Kościoła państwowego. Jan Paweł II wiedział, że te czasy już minęły. Jednak alternatywą dla Kościoła państwowego nie miał być ani Kościół prywatny, ani zepchnięty do getta, ani upartyjniony, ale właśnie obecny publicznie: taki, który w encyklice „Redemptor hominis” papież nazwał „Kościołem, który proponuje”.

W „Centesimus annus” papież nauczał, że działałby w przestrzeni publicznej przede wszystkim za pośrednictwem wolnych stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, a nie jako aktor polityczny. Byłby to Kościół, który przedstawia argumenty, a nie dąży do wypracowania środków politycznych.

Wesprzyj Więź

Taki Kościół działałby „na głębszym poziomie życia publicznego – kulturowej świadomości i samozrozumienia”, czyli „byłby strażnikiem prawd, które umożliwiają dobre przeżywanie wolności”. Byłby wreszcie potrzebny postchrześcijańskiej obecnie Europie, która staje się też postracjonalna, niezdolna do zorganizowania silnej, przekazywanej przez kulturę i znajdującej polityczny oddźwięk obrony demokracji i wolnego społeczeństwa.

Organizatorem debaty „Podzwonne dla rozdziału Kościoła i państwa?” była Fundacja Służby Rzeczypospolitej.

KAI, JH

Podziel się

Wiadomość

Jestem (prawdopobnie) starszy niż wypowiadający się Państwo, przeczytałem tekst z zainteresowaniem. Myślę, że już teraz stają następujące pytania. Jak młodzi ludzie czują te problemy ? Jak reagują na pewien film, a jak na problem pedofilii ? Rzecz jest doraźnie polityczna, bo rządząca partia coraz wyraźniej blokuje sytuację, i nie znosi najmniejszej dyskusji … Rosnącą przeszkodą jest wszechobecny język nienawiści, którym posługuje się coraz więcej osżb …