Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

Słowo pojednania

Księga Pamiątkowa z okazji 70. urodzin Ks. Michała Czajkowskiego

  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 728
  • Format: 160 × 230 mm
  • ISBN: 83-88032-75-5

Nakład wyczerpany

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 64.00 zł

Spis treści

abp Henryk Muszyński, Słowo wstępne
Julian Warzecha SAC, Słowo od redaktora
Julian Warzecha SAC, Życiorys i sylwetka Jubilata
Bibliografia prac ks. prof. Michała Czajkowskiego

CZĘŚĆ I: BIBLISTYKA I TEOLOGIA

ks. Roman Pindel, Plagi egipskie w analizie retorycznej
abp Marian Gołębiewski, Tradycja o Abrahamie w teologii Deutero-Izajasza Bernard Wodecki SVD, Jerozolima-Syjon w tekstach Deutero-Izajasza
ks. Bogdan Poniży, Pojęcie stworzenia w leksyce i argumentowaniu Księgi Mądrości
ks. Krzysztof. Bardski, Ideał egzegety w świetle XII-wiecznych komentarzy do Pnp 4,2 i 6,5
ks. Józef Kozyra, O przekładzie Pieśni nad Pieśniami przez Jerzego Żuławskiego
Anna Kuśmirek, Sanktuarium uczynione ręką…
Roman Marcinkowski, Obcy w tradycji talmudycznej
ks. Jan Łach, Przymioty głosicieli Bożego Królestwa
Stanisław Jankowski SDB, Mateuszowe perykopy rozwodowe w świetle tradycji rękopiśmiennej
ks. Stanisław Haręzga, Dialog chrześcijańsko–żydowski w świetle Mk 2,18-22
Piotr Kasiłowski SJ, Zwiastowanie Łk 1,26-38
ks. Józef Kudasiewicz, „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (Łk 11,22)
Edward Szymanek TChr, Chrystus Sługa Pański, Maryja służebnica Pańska. Myśli z okazji jubileuszu Przyjaciela
Franciszek Sieg SJ, Janowa tradycja o Marii Magdalenie (J 20,1-18) w kontekście relacji synoptyków
Stanisława Grabska, Bóg jest miłością. Struktura zbawienia w Ewangelii św. Jana i Listach Janowych
Ewa J. Jezierska OSU, „Jeżeli ich upadek przyniósł bogactwo światu – o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości” (Rz 11,12). Stosunek św. Pawła do współbraci Żydów
ks. Janusz Czerski, Chrystus podstawą jedności Kościoła. Analiza kontekstualna i lingwistyczna 1 Kor 3,18-23
ks. Jan Załęski, Znaczenie pros kairon w 1 Kor 7,5
Janusz Tum, Posługa jednania (2 Kor 5,19)
Tomasz M. Dąbek OSB, „Starajcie się o pokój ze wszystkimi” (Hbr 12,14)
Bogusław Widła, Kerygmatyczna funkcja piękna w Apokalipsie Janowej na podstawie wybranych tekstów
Jacek Salij OP, O uważność teologiczną w przekładach biblijnych. Na marginesie rozmnożenia wyrazów przeznaczyć, przeznaczony w polskich przekładach Nowego Testamentu
Andrzej S. Jasiński OFM, Choroba i uzdrowienie w Piśmie Świętym
ks. Mieczysław Mikołajczak, Biblijne implikacje dotyczące demonów
ks. Mariusz Szmajdziński, Relektura Am 5,26-27 w Dokumencie Damasceńskim i Dziejach Apostolskich
Barbara Enholc-Narzyńska, Biblistyka na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1920-1939
ks. Jerzy Bagrowicz, Wychowanie do słuchania słowa Bożego
ks. Manfred Deselaers, Teologia serca. Podstawowe przemyślenia teologiczno-duszpasterskie
bp Andrzej F. Dziuba, Hiszpańska ewangelizacja w Indiach Zachodnich według Bartłomieja de Las Casas OP (+1566)
Roman Murawski SDB, Katechizmy Lutra
bp Edward Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
Cezary Gawryś, Mężczyzna, Jezus z Nazaretu
ks. Alfons Józef Skowronek, Garść refleksji nad orędziem o pojednaniu wedle wizji Pawła Apostoła 2 Kor 5,19
abp Józef Życiński, Hipoteza Ewy mitochondrialnej a monogenizm teologiczny

CZĘŚĆ II: PROBLEMATYKA DIALOGU

ks. Łukasz Kamykowski, Dwudziestowieczne pojęcie dialogu Kościoła ze światem. Próba bilansu i wniosków na przyszłość
Jan Grosfeld, Autorytet Kościoła
Leon Brodowski, Człowiek jest drogą Kościoła
ks. Wojciech Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii w świetle papieskiej encykliki Ut unum sint
bp Ryszard Bogusz, A wszystko zaczęło się od rzuconych kamieni
ks. Józef Budniak, Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicko-augsburski na Śląsku Cieszyńskim – model współżycia ekumenicznego
ks. Piotr Jaskóła, Interior Magister w myśli Jana Kalwina
Ewa Jóźwiak, Urząd duchowny i ordynacja kobiet przeszkodą jedności Kościoła?
– perspektywa ewangelicka
bp Edward Puślecki, Ekumeniczna pielgrzymka ku widzialnej jedności
ks. Henryk Seweryniak, Drogi polskiej ekumenii. W stulecie oficjalnego podjęcia „kwestii mariawickiej”
Alina Cała, Początki chrześcijańskiego antyjudaizmu
Jan Doktór, Wstydliwe misje
Konstanty Gebert, „Na obraz i podobieństwo”. Kilka osobistych uwag o nie-Żydach w tradycji żydowskiej
ks. Grzegorz Ignatowski, Żydowskie symbole Jana Pawła II
Karol Karski, Kościół i Izrael w perspektywie ewangelickiej – wczoraj i dziś
Stanisław Krajewski, Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, Dabru emet i my
Stanisław Obirek SJ, Żadna religia nie jest samotną wyspą – dialog chrześcijańsko-żydowski według Abrahama J. Heschela i Jana Pawła II
ks. Jerzy Lewandowski, Judaizm z perspektywy chrześcijańskiej – w myśli ks. Michała Czajkowskiego
ks. Stanisław Pisarek, Tradycja u Żydów i chrześcijan
Wojciech Zalewski, Społeczne oblicze judaizmu. Wybrane zagadnienia z ideologii judaizmu Tory
Monika Adamczyk-Garbowska, Jedno niebo – różne wiary?
ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Przełom w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie
Józef Puciłowski OP, Dla dzieci jednego Ojca istnieje tylko jedna droga: braterstwo
– konferencja w Pannonhalma
Władysław Bartoszewski, Polacy i Żydzi w chwilach próby. Kilka refleksji z lat drugiej wojny światowej
Leon Kieres, W służbie pojednania
Jan Nowak-Jeziorański, Potrzeba zadośćuczynienia
ks. Józef Krasiński, Krew męczenników sandomierskich i… przypisanie niewinnym Żydom krwi dziecięcej
Szymon Rudnicki, Asemityzm
Tomasz Szarota, „Sprawozdanie kościelne z Polski za czerwiec i połowę lipca 1941go roku”. Próba analizy dokumentu
Jerzy Tomaszewski, Na rozstajach

CZĘŚĆ III: VARIA

Halina Birenbaum, Nie skarga a sumienie
Tadeusz Mazowiecki, Słowa przyjaźni
Zbigniew Nosowski, Śp. sekularyzacja?
Wacław Oszajca SJ, Źwiartów

Noty biograficzne o autorach

Fragment książki

Słowo od redaktora

Ze względu na ogromne grono przyjaciół, współpracowników i kolegów, którzy chcieli uczcić Jubilata, prace nad Księgą zostały podjęte dość wcześnie. Jak się można było spodziewać, napłynęło dużo tekstów. Niektórzy z autorów uczynili to ze znacznym opóźnieniem. Inni zaproszeni, mimo zapowiedzi o napisaniu artykułu, nie przysłali tekstu. Wszystko to miało oczywiście wpływ na proces powstawania Księgi i na tryb kontaktu z jej redaktorem.
Nadesłany materiał jest bardzo złożony, bo autorzy tekstów to ludzie różnych stylów, opcji, poglądów, wierzący i niewierzący. Ostatecznie całość została ułożona w trzy nierówne części. Może warto wspomnieć o kryteriach w zastosowanej kolejności tekstów. W pierwszej części (Biblistyka i teologia) kierowałem się zasadniczo układem ksiąg biblijnych i chronologią, natomiast przy teologii zastosowałem kolejność alfabetyczną. Gdy chodzi o część drugą (Problematyka dialogu) układ jest mniej więcej taki: dialog w ogólności, ekumenizm, dialog chrześcijańsko-żydowski i sprawy polsko-żydowskie.
Autorzy przedstawiają swoje poglądy na dany temat i oni biorą za nie odpowiedzialność. W niektórych przypadkach może się więc zdarzyć, że ich stwierdzenia będą razić czy prowokować. Mam nadzieję, że będzie to jednak – jeśli zaistnieje – prowokacja twórcza.
Przy tekstach zgrupowanych w drugiej części moim pragnieniem było stworzyć możliwość dyskusji o prowadzonym dialogu – w jego różnych zakresach i dokonać pewnego rodzaju podsumowania. Co do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Jubilat sobie tego nie życzył. Tę jego wolę uszanowałem. Mimo to można jednak łatwo zauważyć dyskusję czy – ściślej – dopełnianie się tekstów na ten temat. Pragnę też podkreślić, iż niektóre artykuły z tego obszaru mają swoją historię redakcji. Gdy zwracałem uwagę na pewne uproszczenia czy uogólnienia, autorzy chętnie uwzględniali moje uwagi i formułowali sądy bardziej wycieniowane. Są one więc – w jakiś sposób – świadectwem dialogu. Można zasadnie ufać, iż teksty te będą służyć dalszej, twórczej wymianie myśli.

Julian Warzecha SAC

Opis książki

Pragnąc uczcić Jubilata, wybitnego biblistę i ekumenistę, zasłużonego działacza na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, grono Jego przyjaciół i współpracowników przygotowało tę Księgę Pamiątkową. Zawiera ona rozprawy i artykuły z dziedziny biblistyki, teologii i problematyki dialogu, w tym ekumenicznego i chrześcijańsko-żydowskiego. Teksty te składają się na prawdziwą symfonię o pojednaniu. Wśród autorów Księgi są politycy i publicyści, hierarchowie Kościoła katolickiego i przedstawiciele innych wyznań, bibliści i teologowie, chrześcijanie, Żydzi i osoby niewierzące. Między innymi: Władysław Bartoszewski, bp Ryszard Bogusz, Barbara Enholc-Narzyńska, Konstanty Gebert, abp Marian Gołębiewski, Stanisława Grabska, Karol Karski, Leon Kieres, Stanisław Krajewski, ks. Józef Kudasiewicz, Tadeusz Mazowiecki, abp Henryk Muszyński, Jan Nowak-Jeziorański, o. Jacek Salij, ks. Alfons Skowronek, Tomasz Szarota, Jerzy Tomaszewski, abp Józef Życiński. Księga zawiera także życiorys i sylwetkę ks. Michała Czajkowskiego oraz pełną bibliografię jego prac.