Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Domowa liturgia pojednania

Ks. Grzegorz Strzelczyk podczas II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Fot. Justyna Kmiecik / Synodkatowice.pl

Jak może wyglądać rodzinna modlitwa, w której wyrazimy chęć pojednania z Bogiem, z najbliższymi, z innymi ludźmi? Nie jest łatwo takie małe nabożeństwo poprowadzić. Wskazówki przygotował dla swoich parafian ks. dr Grzegorz Strzelczyk, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach.

W wyznaczonym czasie cała rodzina gromadzi się przy stole nakrytym białym obrusem. Na stole należy postawić krzyż i zapalić świecę. Wybrana osoba przewodniczy modlitwie.

Wesprzyj Więź.pl

O: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen
O: Łaska i miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi.

Słuchajmy słowa Bożego:
Lektor (jeden z członków rodziny) w postawie stojącej odczytuje fragment słowa Bożego. Reszta rodziny słucha w postawie siedzącej.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje […] Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

L: Oto słowo Boże
W: Bogu niech będą dzięki

Następuje chwila ciszy na przyjęcie Słowa Bożego i krótką modlitwę myślną. Po chwili ciszy prowadzący rozpoczyna modlitwę.

O: Boże nasz najlepszy Ojcze, wierzymy, że jesteś miłością i z miłości do nas posłałeś swojego Syna Jezusa, który wycierpiał mękę za nas i dla naszego zbawienia, na krzyżu oddał życie za każdy nasz grzech i przez to okazał nam miłosierdzie. Z wielkim żalem i skruchą, wyznajemy nasze grzechy i prosimy Cię o łaskę przebaczenia. Okaż nam dziś swoje miłosierne oblicze, przyjdź z pomocą naszej rodzinie i przemieniaj nasze serca, aby były gotowe do przebaczenia i pojednania.

Następuje modlitwa przebłagalna, litanijna. W zależności od okoliczności, można dodać do modlitwy intencje przebłagania oddające sytuację rodziny,

O: Za to, że nie zawsze stawiamy Ciebie na pierwszym miejscu w naszej rodzinie i naszym osobistym życiu
W: Przepraszamy Cię Ojcze pełen miłosierdzia
O: Za brak miłości, wyrozumiałości, za egoizm i brak wrażliwości na potrzeby innych
W: Przepraszamy Cię Ojcze pełen miłosierdzia
O: Za nasze kłótnie, spory i brak zrozumienia
W: Przepraszamy Cię Ojcze pełen miłosierdzia
O: Za zaniedbywanie codziennej modlitwy i za brak ufności w Twoją Opatrzność
W: Przepraszamy Cię Ojcze pełen miłosierdzia
O: Za osądzanie się nawzajem i za wzajemne krytykowanie
W: Przepraszamy Cię Ojcze pełen miłosierdzia

Następuje chwila ciszy, w której każdy w sercu przeprasza Boga za swoje grzechy. Następnie odmawia się wspólnie:

W: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

O: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wypada, aby podczas wspólnego pojednania przekazać sobie nawzajem chrześcijański znak pokoju. Prowadzący mówi:

O: Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi i niech umacnia naszą rodzinę we wzajemnej miłości. Przekażmy sobie znak pokoju.

Znak pokoju może być wyrażony przez gest pocałunku albo przytulenia. Po przekazaniu znaku pokoju prowadzący mówi:

O: Prośmy Boga Wszechmogącego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego.

W: Ojcze nasz…

Wesprzyj Więź

Następnie prowadzący odmawia modlitwę za rodzinę św. Jana Pawła II

O: Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

W: Amen.
O: Błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego niech pozostanie wśród nas i niech nas umacnia we wzajemnej miłości i przebaczeniu.
W: Amen

Podziel się

Wiadomość