Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Polski jezuita kaznodzieją Synodu ukraińskich biskupów greckokatolickich

Marek Blaza SJ w cerkwi greckokatolikiej w Lublinie, marzec 2015 r. Fot. Romeozadorozhnyy

To znaczący gest w życiu Kościoła i w relacjach polsko-ukraińskich. Podczas obrad Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego homilie będzie codziennie głosił o. Marek Blaza SJ.

Dziś zaczyna obrady doroczny ogólnoświatowy Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Jak dowiaduje się „Więź”, kaznodzieją Synodu będzie tym razem o. dr Marek Blaza SJ, kapłan birytualista, teolog dogmatyczny i ekumeniczny.

Synod Biskupów to najwyższy kolegialny organ władzy w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim (UKGK). Jego tegoroczne obrady potrwają od 3 do 13 września 2017 r., a odbywać się będą w Brzuchowicach pod Lwowem. Odbędą się też specjalne nabożeństwa we lwowskiej katedrze św. Jura.

W obradach wezmą udział wszyscy biskupi UKGK, również z diaspory poza Ukrainą, m.in. metropolici z Winnipeg w Kanadzie, z Filadelfii w USA, z Kurytyby w Brazylii oraz z Europy. Uczestnikami będą również biskupi z metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Do udziału w obradach Synodu zaproszeni są także biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy oraz biskup eparchii mukaczewsko-użhorodzkiej, która nie wchodzi w skład UKGK, ponieważ jest spadkobiercą unii użhorodzkiej z 1646 r.

Głównym tematem tegorocznych obrad będzie życie liturgiczne i modlitewne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Jak informuje o. Blaza, został on poproszony, aby jako kaznodzieja Synodu głosił w homiliach katechezy liturgiczne oraz poprowadził dzień skupienia i odnowy dla biskupów (7 września), w ramach którego wygłosi trzy konferencje. Kaznodzieja nie bierze udziału w obradach Synodu.

O. Marek Blaza poprowadzi też dzień skupienia dla ukraińskich biskupów greckokatolickich

Na pytanie „Więzi”, czy zdarzało się w przeszłości, aby kaznodzieją Synodu był duchowny, który nie jest narodowości ukraińskiej, o. Blaza odpowiada, że o tym nie słyszał. Podkreśla, że zaproszenie dla niego do roli kaznodziei Synodu to bardzo znaczący gest także w relacjach polsko-ukraińskich. Zdaniem polskiego teologa, „jest to dowód, że dla biskupów greckokatolickich najważniejsze są kompetencje czy doświadczenie duszpasterskie, a nie czynniki etniczne”. Jego wieloletnie doświadczenie kapłana birytualisty zaangażowanego w duszpasterstwo greckokatolickie w Polsce może być ciekawe także dla biskupów rzymskokatolickich z Ukrainy.

Marek Blaza SJ urodził się w 1970 r. Po maturze w Świętochłowicach wstąpił do jezuitów. 29 czerwca 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest doktorem teologii. Pracę doktorską „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym” pisał w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem o. prof. Wacława Hryniewicza OMI.

Obecnie o. dr Blaza wykłada teologię ekumeniczną i dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, w Greckokatolickim Seminarium Duchownym we Lwowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Wcześniej wykładał też w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem książki „Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym” i współautor „Traktatu o sakramentach” w ramach sześciotomowej „Dogmatyki” wydanej przez Wydawnictwo Więź”. Wkrótce nakładem Wydawnictwa WAM ukaże się jego rozprawa habilitacyjna „Kościół w stanie epiklezy. Rozwój teologii epiklezy w świetle bizantyjskiej i rzymskiej tradycji liturgicznej”.

Jako kapłan-birytualista posługuje w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim, zachowując przy tym swój rodzimy ryt łaciński. Na mocy dekretu metropolity przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka z 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia we współpracy z parafią greckokatolicką p.w. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie.

Jest poliglotą. Oprócz języka polskiego posługuje się dialektem śląskim, greckim koine, łaciną, cerkiewnosłowiańskim, angielskim, francuskim, rumuńskim, rosyjskim, ukraińskim i chorwackim.

Wesprzyj Więź

Jest główne zainteresowania badawcze to: teologia i liturgia Kościołów wschodnich, zwłaszcza tradycji bizantyjskiej; badania porównawcze nad teologią i liturgią bizantyjską oraz rzymską; badanie wpływu uwarunkowań historycznych, politycznych i kulturowych na rozwój teologii i liturgii bizantyjskiej i rzymskiej.

W sierpniu 2007 r. o. Blaza brał udział jako ekspert (tzw. peritus) w Zgromadzeniu Patriarchalnym (ukr. Патріярший Собор; łac. Conventus patriarchalis) Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Kijowie, poświęconym młodzieży pt. „Młodzież w Kościele trzeciego tysiąclecia”. Wygłosił tam koreferat „Eklezjalno-liturgiczny wymiar apostolstwa młodzieży”.

ZN

Podziel się

Wiadomość